Audi automobiļa garantijas noteikumi

Audi AG

AUDI AG jauna automobiļa garantija

1. AUDI AG garantē, ka piegādātais automobilis ir bez defektiem attiecībā uz visiem ražotāja materiāliem unražotāja darbu. Iegādājoties jaunu automobili, AUDI AG nodrošina divu gadu garantiju, balstoties uz automobiļaekspluatācijas noteikumiem, kuri izklāstīti automobiļa lietošanas pamācībā un uz zemāk aprakstītajiemgarantijas noteikumiem. Par salīdzinājumu kalpo automobiļu rūpniecībā pieņemtais līdzīga veida automobiļutehniskais stāvoklis nodošanas vai pirmās reģistrācijas brīdī.

2. Automobiļa garantijas laiks sākas ar dienu, kad automobili AUDI AG ar autorizēta Audi partnera starpniecībunodod pircējam vai automobiļa pirmās reģistrācijas datumā, atkarībā no tā, kas iestājies vispirms. Neatkarīgino tā, automobiļa garantijas laiks sākas, ja autorizēts Audi partneris sāk lietot vai reģistrē lietošanaiautomobili Eiropas ekonomiskās zonas vai Šveices teritorijā. Garantijas laika sākumu AUDI AG vai autorizētsAudi partneris dokumentē servisa grāmatiņā.

3. Priekšnoteikums garantijas saistību izpildei ir regulāra tehnisko apkopju veikšana atbilstoši AUDI AGnormatīvajām prasībām.

4. Ja konstatēts defekts, uz kuru attiecināma garantija, AUDI AG pēc savas izvēles var likt novērst defektuautorizētam Audi servisa partnerim (remonts) vai piegādāt jaunu automobili. Remonta gadījumā AUDI AG pēcsaviem ieskatiem var bojāto rezerves daļu remontēt vai aizstāt ar jaunu.Lai izmantotu tiesības, kas izriet no šīs garantijas, jāņem vērā šādi nosacījumi:a) Garantijas prasības var tikt pildītas tikai pie autorizētiem Audi servisa partneriem Eiropas ekonomiskāszonas valstīs, ka arī Šveicē. Ja automobilis ir piegādāts vai reģistrēts ārpus Eiropas ekonomiskās zonasvalstīm vai Šveices, šī garantija nav spēkā.b) Jāuzrāda pilnībā aizpildīta servisa grāmatiņa, kas apliecina to, ka servisa apkopes veiktas saskaņā arAUDI AG normatīvajām prasībām un intervāliem.c) Nomainītās rezerves daļas ir AUDI AG īpašums.d) Remonta ietvaros nomainītajām, krāsotajām un remontētajām daļām tiek nodrošināta garantija līdzautomobiļa garantijas termiņa beigām.e) Ja automobilim garantijas laikā parādījies defekts, dēļ kura nav iespējams ar to pārvietoties, garantijasņēmējam ir pienākums kontaktēties ar tuvāko darbojošos autorizēto Audi servisa partneri.f) Ja AUDI AG uz garantijas gadījuma pamata piegādā jaunu automobili, AUDI AG var prasīt no garantijasņēmēja atgriezt bojāto automobili un samaksāt atbilstošu lietošanas kompensāciju (atlīdzību) paratgriezto automobili. Bojātā automobiļa atpakaļ pieņemšana un jauna automobiļa piegāde notiek tikaitā autorizētā Audi partnera uzņēmumā, kurš pārdevis vai pirmo reizi reģistrējis atgriežamo automobili.

5. Garantijas saistības nepastāv, ja defekts radies sekojošu iemeslu dēļ:a) Garantijas ņēmējs vai trešā persona, kas nav autorizēts Audi servisa partneris nav pienācīgi remontējisautomobili, nav pienācīgi veicis tehniskās apkopes, kā arī nav atbilstoši kopis automobili, vaib) Nav ievēroti noteikumi par automobiļa izmantošanu, aprūpi un apkopi (skat. Lietošanas pamācību), vaic) Automobilis bojāts svešas iedarbības vai ārējas ietekmes rezultātā (piem. nelaimes gadījums, plūdi,krusa u.c.), vaid) Ja automobilim uzstādītas vai iebūvētas daļas, kuru izmantošanu AUDI AG nav atļāvis, vai jaautomobilis pārbūvēts AUDI AG neatļautā veidā (piem. tūninga pasākumi u.c.), vaie) Garantijas ņēmējs nav pienācīgi apgājies vai pārslogojis automobili (piem. motorsporta sacensībās,pārkraujot u.c.), vaif) Garantijas ņēmējs nav nekavējoties paziņojis par defektu un neskatoties uz uzaicinājumu, navnekavējoties nodevis automobili remontam.

6. Dabiskais nodilums un nolietošanās:Garantija neattiecas uz dabisku nodilumu un nolietošanos (piem. uz filtriem, bremžu uzlikām, bremžu diskiem,sajūgu, riepām, amortizatoriem, stikla tīrītāja slotiņām, kvēlspuldzēm u.c.)Uz nodilumu un nolietošanos ir attiecināmi arī regulēšanas darbi (piem. durvju un pārsegu regulēšana, riteņuģeometrijas regulēšana, riteņu balansēšana, dzinēja parametru un iestatījumu koriģēšana u.c.)

7. Automobiļa garantijas remonta gadījumā tiek segti tikai tiešie remonta izdevumi. Garantijā nav iekļautas neaizvietošanas prasības, tādas kā maiņas automobiļa piešķiršana uz remonta laiku, ne arī zaudējumukompensācijas prasības.AUDI AG krāsojuma un virsbūves garantijaPapildus Audi jauna automobiļa garantijai AUDI AG nodrošina jaunam automobilim trīs gadu garantiju krāsojumadefektiem un divpadsmit gadu garantiju pret virsbūves caurrūsēšanu.Audi automobiļa garantijas noteikumi

AUDI AG pagarinātā garantija

1. Papildus jauna automobiļa divu gadu garantijai AUDI AG piedāvā saviem klientiem pēc izvēles par papildussamaksu iegādāties pagarināto garantiju.

2. Pagarinātā garantija sākas uzreiz pēc AUDI AG jauna automobiļa divu gadu garantijas termiņa beigām.Pagarinātās garantijas pakalpojumu nodrošina pats ražotājs. Pagarinātajā garantijā nav iekļauts krāsojuma unvirsbūves caurrūsēšanas garantijas pagarinājums.

3. Pagarinātās garantijas ietvaros izvēlētajā laika periodā – viens, divi vai trīs gadi, AUDI AG garantē, kaautomobilis ir bez defektiem attiecībā uz visiem ražotāja materiāliem un ražotāja darbu, balstoties uzautomobiļa ekspluatācijas noteikumiem, kuri izklāstīti automobiļa lietošanas pamācībā un uz zemākaprakstītajiem garantijas noteikumiem. Par salīdzinājumu kalpo automobiļu rūpniecībā pieņemtais līdzīga veidaautomobiļu tehniskais stāvoklis nodošanas vai pirmās reģistrācijas brīdī, atkarībā no tā, kas iestājies vispirms.

4. Audi pagarināto garantiju par papildu samaksu iespējams iegadāties ikvienam Audi modelim, iegādājotiesjaunu automobili pie autorizēta Audi partnera.

5. Pagarinātajai garantijai iespējams izvēlēties kādu no deviņiem variantiem uz dažādiem laika periodiem un aratšķirīgu maksimālo nobraukumu, pēc jauna automobiļa divu gadu garantijas termiņa beigām.Pēc automobiļa pirmās reģistrācijas izvēlētā pagarinātās garantijas varianta maiņa vairs nav iespējama.

6. Izvēlētais pagarinātās garantijas periods sākas uzreiz pēc AUDI AG jauna automobiļa divu gadu garantijastermiņa beigām, kas savukārt sākas ar dienu, kad automobili AUDI AG ar autorizēta Audi partnera starpniecībunodod pircējam vai automobiļa pirmās reģistrācijas datumā, atkarībā no tā, kas iestājies vispirms.

7. Pagarinātā garantija beidzas, kad ir pagājis noteiktais garantijas periods vai ir pārsniegts maksimālaisautomobiļa nobraukums, atkarībā no tā, kas iestājies vispirms.

8. Pagarinātās garantijas laikā jāveic visas servisa plānā paredzētās apkopes saskaņā ar AUDI AG normatīvajāmprasībām. Pretējā gadījumā AUDI AG tiek atbrīvots no saistībām, kas izriet no šīs pagarinātās garantijas. Šisnosacījums nav spēkā, ja klients var pierādīt, ka noteikto apkopes intervālu pārkāpums nav garantijas gadījumaiestāšanās iemesls.

9. Ja konstatēts defekts, uz kuru attiecināma pagarinātā garantija, AUDI AG pēc savas izvēles var likt novērstdefektu autorizētam Audi servisa partnerim (remonts) vai piegādāt jaunu automobili. Remonta gadījumā AUDIAG pēc saviem ieskatiem var bojāto rezerves daļu remontēt vai aizstāt ar jaunu.

10. Lai izmantotu tiesības, kas izriet no šīs pagarinātās garantijas, jāņem vērā šādi nosacījumi:

a) Garantijas prasības var tikt pildītas tikai pie autorizētiem Audi servisa partneriem Eiropas ekonomiskāszonas valstīs, ka arī Šveicē. Ja automobilis ir piegādāts vai reģistrēts ārpus Eiropas ekonomiskās zonasvalstīm vai Šveices, šī pagarinātā garantija nav spēkā.

b) Jāuzrāda pilnībā aizpildīta servisa grāmatiņa, kas apliecina to, ka servisa apkopes veiktas saskaņā arAUDI AG normatīvajām prasībām un intervāliem.

c) Nomainītās rezerves daļas ir AUDI AG īpašums.

d) Remonta ietvaros nomainītajām, krāsotajām un remontētajām daļām tiek nodrošināta garantija līdzautomobiļa pagarinātās garantijas termiņa beigām.

e) Ja pagarinātās garantijas laikā parādījies defekts, dēļ kura nav iespējams ar to pārvietoties, garantijasņēmējam ir pienākums kontaktēties ar tuvāko darbojošos autorizēto Audi servisa partneri.

f) Ja AUDI AG uz garantijas gadījuma pamata piegādā jaunu automobili, AUDI AG var prasīt no garantijasņēmēja atgriezt bojāto automobili un samaksāt atbilstošu lietošanas kompensāciju (atlīdzību) paratgriezto automobili. Bojātā automobiļa atpakaļ pieņemšana un jauna automobiļa piegāde notiek tikaitā autorizētā Audi partnera uzņēmumā, kurš pārdevis vai pirmo reizi reģistrējis atgriežamo automobili

11. Pagarinātās garantijas saistības nav spēkā, ja defekts radies sekojošu iemeslu dēļ:

a) Garantijas ņēmējs vai trešā persona, kas nav autorizēts Audi servisa partneris nav pienācīgi remontējisautomobili, nav pienācīgi veicis tehniskās apkopes, kā arī nav atbilstoši kopis automobili.

b) Nav ievēroti noteikumi par automobiļa izmantošanu, aprūpi un apkopi (skat. Lietošanas pamācību), vai

c) Automobilis bojāts svešas iedarbības vai ārējas ietekmes rezultātā (piem. nelaimes gadījums, plūdi,krusa u.c.), vai

d) Ja automobilim uzstādītas vai iebūvētas daļas, kuru izmantošanu AUDI AG nav atļāvis, vai jaautomobilis pārbūvēts AUDI AG neatļautā veidā (piem. tūninga pasākumi u.c.), vai

e) Garantijas ņēmējs nav pienācīgi apgājies vai pārslogojis automobili (piem. motorsporta sacensībās,pārkraujot u.c.), vai

f) Garantijas ņēmējs nav nekavējoties paziņojis par defektu un neskatoties uz uzaicinājumu, navnekavējoties nodevis automobili remontam.12. Dabiskais nodilums un nolietošanās:Garantija neattiecas uz dabisku nodilumu un nolietošanos (piem. uz filtriem, bremžu uzlikām, bremžu diskiem,sajūgu, riepām, amortizatoriem, stikla tīrītāja slotiņām, kvēlspuldzēm u.c.)Uz nodilumu un nolietošanos ir attiecināmi arī regulēšanas darbi (piem. durvju un pārsegu regulēšana, riteņuģeometrijas regulēšana, riteņu balansēšana, dzinēja parametru un iestatījumu koriģēšana u.c.)

13. Automobiļa pagarinātās garantijas remonta gadījumā tiek segti tikai tiešie remonta izdevumi. Garantijā naviekļautas ne aizvietošanas prasības, tādas kā maiņas automobiļa piešķiršana uz remonta laiku, ne arī zaudējumukompensācijas prasības.Atbalsts ārkārtas situācijās 24h diennaktī

 

Ja jums nepieciešama palīdzība, vienmēr jebkurā diennakts laikā vispirms vērsieties Audi palīdzības dienestā.

Bezmaksas zvans zvaniem no Latvijas. 8000AUDI (80002834)

Zvanot no ārvalstīm (izmaksas atkarīgas no attiecīgā pakalpojumu sniedzēja tarifa). +371 67 567 410